Emergency Medical School is onderdeel van Dutch Safety Group

Privacybeleid

Wordt binnenkort aangevuld.

Privacyverklaring

(Dutch Safety Group B.V.; Event Medical Service B.V.; BTB Fire & Medical Support B.V.; EMS Care B.V.; Emergency Medical School B.V., hierna: Dutch Safety Group).
Datum laatste wijziging: 23 mei 2018
Dutch Safety Group:
- fire & medical support;
- hulpverlening bij evenementen;
- uitzend- & Detacheringsbureau;
- opleidingsinstituut acute geneeskunde;
- verkoop en verhuur van veiligheidsproducten.

Persoonsgegevens
Dutch Safety Group gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.
Dutch Safety Group verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Dutch Safety Group verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Dutch Safety Group uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens: uw naam, geslacht, de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer. In sommige gevallen hebben wij aanvullende gegevens nodig, waaronder:
- Cursistenaanvraagformulieren; geboortedatum, geboorteplaats.
- Cursistenaanvraag Emergency Medical School; BIG-registratie en rekeningnummer.

Grondslagen
Dutch Safety Group verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet worden gevraagd.

Doeleinden
Dutch Safety Group verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
- het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
- het opnemen en onderhouden van contact;
- een goede en efficiënte dienstverlening;
- beheer van het cliëntenbestand;
- facturering;
- verbetering van de dienstverlening;
- rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;
- nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
Dutch Safety Group kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van uw opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Dutch Safety Group aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dutch Safety Group zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens
Dutch Safety Group zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Dutch Safety Group uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar.

Indien u Dutch Safety Group een sollicitatie toestuurt, bewaart Dutch Safety Group uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Dutch Safety Group uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging persoonsgegevens
Dutch Safety Group vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Dutch Safety Group passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:
- up-to-date virusscan;
- geen onbeveiligde externe harde schijven;
- geen onbeveiligde back ups maken;
- geen documenten op privé laptop/tablet e.d. opslaan;
- clean desk policy;

Social media
De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin, Twitter, Instagram en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten
U heeft het recht om aan Dutch Safety Group een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Ter attentie van: Ramon Soer
Loopkantstraat 2-E (5405 NB) Uden
Telefoon: 0413-368777
E-mail: info@dutchsafetygroup.nl
Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Safety Group, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

Dutch Safety Group B.V.
Loopkantstraat 2-E (5405 NB) Uden
Telefoon: 0413-368777
E-mail: info@dutchsafetygroup.nl

Dutch Safety Group kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie.
Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.