Emergency Medical School is onderdeel van Dutch Safety Group

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dutch Safety Group BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17200865, gevestigd aan de Loopkantstraat 2E te (5405 NB) Uden

Artikel 1. Definities.

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  opdrachtnemer: Dutch Safety Group B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17200865, gevestigd aan de Loopkantstraat 2 E te (5405 NB) Uden en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, voor zover die rechtspersonen en ondernemingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op hun rechtsverhoudingen met opdrachtgevers, waaronder in ieder geval BTB Fire & Medical Support B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17139563; Event Medical Service B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17147381; Emergency Medical School B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65733835.
  opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat dan wel die tot wie de opdrachtnemer in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie de opdrachtnemer enige (rechts)handeling verricht.
  overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of diensten, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.

   

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.
 6. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de hiertoe bevoegde persoon (al dan niet middels afzonderlijke volmacht) namens opdrachtnemer.
 7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst.

 1. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten; zodanige termijn heeft nimmer de strekking opdrachtnemer voor de gestelde termijn te binden. Indien een aanbod van opdrachtnemer wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien offertes of orderbevestiging onder andere zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen etc., garandeert opdrachtgever de juistheid van die gegevens
 4. Wijziging van de overeenkomst – waaronder begrepen een (daaruit voortvloeiende) wijziging van de overeengekomen prijs – kan slechts schriftelijk geschieden.
 5. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, octrooirechten, en daarvan afgeleide rechten, die rusten op een door opdrachtnemer verstrekte offerte, orderbevestiging of overeenkomst dan wel daarvan deel uitmakende stukken en al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema’s en andere al dan niet elektronische gegevens(verzamelingen), komen aan opdrachtnemer met uitsluiting van ieder ander toe. Opdrachtnemer geldt als maker of ontwerper van de in dit artikel bedoelde zaken.
 6. Door of via opdrachtnemer tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 7. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel moeten op eerste verzoek van opdrachtnemer compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt moeten zij terstond worden teruggegeven.
 8. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de leden 6 of 7 van dit artikel bepaalde zal hij aan opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de opdrachtgever vatbare, boete verbeuren van 10% van de overeengekomen verkoopprijs, dan wel het offertebedrag, met een minimum van € 1.000,= per overtreding, onverminderd het recht van opdrachtnemer om naast de hiervoor bedoelde boete haar aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4: Duur overeenkomst

 1. Overeenkomsten die een duurzame relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever behelzen, zoals bijvoorbeeld de overeenkomst tot het verzorgen van opleidingen gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte of de overeenkomst anders wordt vermeld. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege door het verloop van de bepaalde tijd. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen dienen zij dit schriftelijk overeen te komen.
 2. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd waarbij er alleen tegen het einde van een kalendermaand kan worden opgezegd.

 

Artikel 5: Prijzen en facturering.

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en alle andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek volgens Incoterms, geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover partijen anders zijn overeengekomen. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% van het totale factuurbedrag voor aanvang in rekening te brengen. Voor cursussen gelden de in de cursusvoorwaarden gestelde voorwaarden.
 3. Duplicaten van certificaten en diploma’s worden tegen een vooraf ontvangen vergoeding verstrekt.
 4. Het risico van een onjuiste opgave van het BTW-identificatienummer van de opdrachtgever ligt bij dezelaatste, ongeacht of de opgave al dan niet van hemzelf afkomstig is.
 5. Door opdrachtnemer opgegeven prijzen, kosten of honoraria, hierna te noemen: prijzen, zijn gebaseerdop de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere derge- lijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren nadat de overeenkomst is gesloten doch voor levering wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 6. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. Hierna heeft opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven eenmaal per jaar te herzien. De nieuw te gelden prijzen zullen uiterlijk een maand voor afloop van het kalenderjaar bekend worden gemaakt.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ook op andere dan in dit artikel genoemde momenten tussentijds te factureren.

 

Artikel 6. Betaling.

 1. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek en ten genoegen van opdrachtnemer zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
 2. Opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 30 dagen na factuurdatum op een van de bankrekeningen van opdrachtnemer te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Verbintenissen tot betaling van een bedrag door of aan opdrachtnemer kunnen slechts rechtsgeldig worden voldaan door betaling van een bedrag in euro’s waarbij omrekening plaatsvindt naar de koers van de datum waarop de betaling plaatsvindt.
 4. Bij wijziging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook ontstaan, zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De kosten van meer- of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht om te voldoen aan gewijzigde algemene veilig- heidsvoorschriften of voorschriften van energieleverende bedrijven zullen opdrachtgever worden berekend.
 5. Nalatigheid van de opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken of het opdrachtnemer niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 6. Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, verkeert hij direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten en worden alle verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is opdrachtgever aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer geleden en te lijden schade.
 1. Elke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verstrijken van de termijn is de opdrachtnemer in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, vanaf de vervaldag van elke factuur tot de dag der algehele voldoening.
 2. Indien opdrachtnemer door het verzuim van opdrachtgever, niet zijnde een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00”.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een vordering hoe dan ook genaamd met enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen. Opdrachtnemer is gerechtigd om al haar en de van al haar gelieerde vennootschappen vorderingen jegens opdrachtgever te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen verbintenisrechtelijk, noch goederenrechtelijk als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW aan derden te cederen, verpanden of anderszins te bezwaren of vervreemden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Levertermijn

 1. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal opdrachtnemer zich inspannen om haar diensten en producten binnen redelijke termijnen leveren. Certificaten worden uiterlijk zes weken na het afronden van de cursus verstuurd.
 2. De in de offerte of overeenkomst vermelde termijnen zijn slechts indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn, doch minimaal 14 dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de laatste van de navolgende tijdstippen:a.  de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;b.  de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de door of namens opdrachtgever te verstrekkenen voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens, zaken, inrichten en/ofvoorzieningen e.d.;c.  de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de door opdrachtgever verkregen vergunningen,ontheffingen en soortgelijke beschikkingen, noodzakelijk om de levering uit te voeren;d.  de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de overeengekomen (deel-)betaling, die bij detotstandkoming van de overeenkomst dient te worden voldaan;
 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan opdrachtnemer te harer keuze dit gedeelteleveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het overige in ditartikel bepaalde.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd een verzoek van opdrachtgever voor meer- of extra werk van de hand tewijzen indien naar zijn oordeel de gevraagde wijziging ongewenst is. Indien meer- of extra werk wordt overeengekomen, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Blijft opdrachtgever in gebreke om af te nemen of opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten, dan kan opdrachtnemer te harer keuze hetzij de te leveren zaken op (doen) slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever, waarbij de betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd en de eventueel overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht en opgeleverd, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding van opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Montage

 1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren materialen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer, behoudens indien de uitvoering van bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of vanwege opdrachtnemer worden verricht volgens door of vanwege opdrachtnemer verstrekte gegevens of vervaardigde tekeningen.
 2. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  – de inrichtingen en/of voorzieningen als hiervoor bedoeld onder lid 1 tijdig gereed zijn;
  – het personeel van opdrachtnemer dan wel een door haar ingeschakelde derde, haar werkzaamheden kan beginnen en voorts altijd in de gelegenheid wordt gesteld haar werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien dat noodzakelijk wordt geacht en dit tijdig aan opdrachtgever is gemeld:
  – de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;
  – de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
  – de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  – de nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (zoals o.a. water, elektriciteit, verwarming en verlichting) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;
  – alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd; – bij aanvang van en tijdens de montagewerkzaamheden de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.
 3. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een van de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde voorwaarden, wordt de levertijd verlengd met een zodanige tijd als nodig is om wel aan die voorwaarden te voldoen zonder dat opdrachtnemer gehouden is om eventuele schade, welke daardoor door opdrachtgever wordt geleden te vergoeden. Ingeval van eventuele schade en/of extra kosten voor opdrachtnemer kan opdrachtnemer aan opdrachtgever een redelijke vergoeding in rekening brengen.

 

Artikel 9. Levering, risico-overgang en vervoer.

 1. Mocht enig materiaal, vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, niet beschikbaar zijn ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de schuld van opdrachtnemer dan heeft opdrachtnemer het recht vervangend materiaal, dat zij voor het beoogde doel geschikt acht, te gebruiken.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd na het tot stand komen van de overeenkomst zonder overleg met de opdrachtgever kleine veranderingen aan te brengen, die naar haar gerechtvaardigde mening de kwaliteit van de te leveren zaken en diensten verbeteren, en de overeenkomst aldus gewijzigd uit te voeren.
 3. Opdrachtgever zal te allen tijde toegang verlenen aan REOB certificatie-instellingen en REOB accreditatie-instellingen op locaties waar door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De eigendom van te leveren of te vervaardigde zaken wordt pas geacht op opdrachtgever te zijn overgegaan na volledige voldoening van alle vorderingen die opdrachtnemer jegens opdrachtgever ter zake heeft.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke opdrachtnemer zaken heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de opdrachtgever voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. De eigendom gaat over op de opdrachtgever zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft voldaan.
 4. Voor de toepassing van het in de eerste leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend aan twee of meer verbintenissen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer, in de eerste plaats toegerekend op de door opdrachtnemer aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemd eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaalt.
 5. Zolang de eigendom van door opdrachtnemer geleverde zaken nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever verplicht de zaken, die het eigendom van opdrachtnemer zijn, als een goed huisvader voor opdrachtnemer te houden en voor derden herkenbare wijze te individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht de zaken, die het eigendom van opdrachtnemer zijn, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
 6. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. Opdrachtgever is voorts verplicht de mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door opdrachtnemer aan hem geleverde zaak.

 

Artikel 11: Doorverkoop, natrekking en zaaksvorming

 1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is opdrachtgever niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Evenmin is opdrachtgever bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog eigendom van opdrachtnemer zijn, op een zodanige wijze te gebruiken of behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.
 3. Indien opdrachtgever uit of mede uit de geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die opdrachtnemer voor zichzelf doet vormen en houdt opdrachtgever deze voor opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer eigenaar van die nieuwe zaak blijft totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever die handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt een dadelijk opeisbare, niet voor korting of verrekening door opdrachtgever vatbare, boete ten bedrage van twee maal de overeengekomen prijs voor elke handeling die onder een van de verboden valt, onverminderd het recht van opdrachtnemer naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

 

Artikel 12: Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert gedurende 12 maanden de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. In elk geval garandeert opdrachtnemer nimmer meer dan ter zake door haar eigen leveranciers aan garanties zijn verstrekt. Opdrachtnemer geeft geen verdere garanties.
 2. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen voor de geleverde zaken waarvan het gebruik door of vanwege de opdrachtgever is voorgeschreven of die door of vanwege opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Tevens zijn uitgesloten gebreken in de geleverde zaken, die door het gebruik van de hiervoor bedoelde materialen of onderdelen zijn ontstaan. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. Opdrachtnemer is op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk indien een zaak niet naar behoren functioneert ten gevolge van een gebrek in een door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel van een fout in een door of namens de opdrachtgever ter beschikking gesteld advies.
 3. De garantieverplichting van opdrachtnemer vervalt indien:
  • opdrachtgever zelf wijzigingen in, reparatie en/of vervanging aan het geleverde verricht of doorniet door opdrachtnemer aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders isovereengekomen;
  • opdrachtgever het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  • opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt,behandelt of onderhoudt dan wel de onderhoudsschema’s niet juist navolgt;
  • gebreken zijn ontstaan door onachtzaamheid, ongeval of normale slijtage dan wel moetenworden toegeschreven aan omstandigheden van bijzondere aard, die opdrachtnemer ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk in redelijkheid geacht moet worden bij de aanvaarding c.q. uitvoering niet te hebben kunnen voorzien;
  • gebreken zijn ontstaan door defecten in, of zijn veroorzaakt door, zaken die door opdrachtgever en/of derden zijn verenigd met de door opdrachtnemer geleverde zaken;
  • opdrachtgever het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden;
  • opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van welke aard ook jegensopdrachtnemer niet nakomt.
 4. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantievan opdrachtnemer worden gedekt, zullen aan de opdrachtgever tegen de op dat moment geldendetarieven in rekening gebracht worden.
 5. De aan dit artikel door de opdrachtgever te ontlenen rechten zijn niet overdraagbaar.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in art. 12 is opdrachtnemer slechts gehouden tot vergoeding van tijdens de garantietermijn ontstane en aan opdrachtnemer schriftelijk binnen 14 dagen na het ontstaan of bekend worden daarvan gemelde directe schade tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst en indien en voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkering doet. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

      2. In afwijking van resp. aanvulling op het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt dat:

 • op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid rust indien de opdrachtgever enige verplichting uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst jegens opdrachtnemer niet, niet tijdig of nietvolledig nakomt;
 • opdrachtnemer nimmer verplicht is tot vergoeding van bedrijfs- en/of gevolgschade door deopdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan;
 • opdrachtgever gehouden is opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake vanaanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van opdrachtnemer mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven;3. In alle gevallen waarin opdrachtnemer een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen werknemers en hulppersonen van opdrachtnemer eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

 

Artikel 14. Klachten

 1. Klachten ter zake geleverde zaken en diensten moeten binnen 7 dagen na levering van de producten en diensten schriftelijk bij opdrachtnemer worden ingediend bij gebreke waarvan het recht om te reclameren vervalt.
 2. Geen klacht wordt aanvaard over geleverde goederen en diensten, die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan opdrachtnemer schriftelijk bekend gemaakte, doel waarvoor de opdrachtgever ze wenst te gebruiken.
 3. Het retourneren van zaken dient overeenkomstig de instructies van opdrachtnemer plaats te vinden.
 4. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de zaken alsnog leveren c.q. de diensten alsnogverrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos isgeworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog leveren van de overeengekomen zaken en/of diensten niet meer mogelijk of zinvol is, zalopdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 15. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Indien opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
 2. Indien opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinding, na verloop van 30 dagen en schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij.
 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat opdrachtnemer door haar leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 16. Ontbinding

 1. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop opdrachtgever, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer geleden en te lijden schade.
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met opdrachtnemer gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van opdrachtgever of diens overlijden, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door opdrachtnemer geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen.In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer geleden en te lijden schade.

 

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen, verrekening en opschorting

 1. Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij, wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van art.2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot opdrachtgever over te dragen aan een met opdrachtnemer verbonden groepsmaatschappij, waartoe de opdrachtgever opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de opdrachtgever, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op opdrachtnemer dan wel een met opdrachtnemer verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de opdrachtgever gekweten ten opzichte van opdrachtnemer resp. is opdrachtnemer dan wel de betreffende groepsmaatschappij gekweten ten opzichte van de opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de opdrachtgever uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de opdrachtgever, in plaats van aan deze, te betalen aan een met opdrachtnemer verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de opdrachtgever, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de opdrachtgever tot het gemeenschappelijk beloop van vorderingen tenietgaat.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één harer verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten indien zij dan wel een met haar verbonden groepsmaatschappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de opdrachtgever dan wel een met de opdrachtgever verbonden groepsmaatschappij.
 3. Het is de opdrachtgever verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op opdrachtnemer dan wel op een met opdrachtnemer verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, gegevens(verzamelingen) e.d. alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten dan wel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept-)overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft.
 2. Indien opdrachtgever handelt in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal hij aan opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de opdrachtgever vatbare boete verbeuren ten bedrage van € 100.000,=, onverminderd het recht van opdrachtnemer naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

 

Artikel 19. Annuleren

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst enkel schriftelijk en met in achtneming van de in dit artikel geformuleerde voorwaarden annuleren.
 2. Een annuleringstermijn vangt aan op het moment dat de ontvangst van de annulering door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Opdrachtgever is bij iedere annulering, om welke reden dan ook, 15% van het offerte bedrag verschuldigd, met een minimumbedrag van € 250,- .
 3. Bij annulering van tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst gelden voorts de volgende voorwaarden:
  1. Annulering tot 1 maand voor aanvang: 100 % van het offertebedrag;
  2. Annulering 2 tot 1 maand(en) voor aanvang: 85 % van het offertebedrag;
  3. Annulering 3 tot 2 maanden voor aanvang: 60 % van het offertebedrag.
 4. Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een overeenkomst is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.
 5. Eventuele door opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden door opdrachtnemer binnen 30 dagen terugbetaald. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever als gevolg van annulering en niet gehouden tot het vergoeden van schade hoe genaamd dan ook.

 

Artikel 20. Geschillen

 1. Op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie.
Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.